Informació addicional sobre protecció de dades

 • 19NOV

   


  Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
   
  Identitat: Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears - CIF: Q0766007I
  Direcció postal: Plaça de la Porta Pintada, 5 - 2º; 07002 Palma de Mallorca. Balears.
  Telèfon: 971722255
  Correu electrònic: info@dentistasbaleares.com
  Delegat de protecció de dades: Infocitec, S.L.U.
  Contacte DPD: delegadopd@stericycle.com
   
  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  Tractem la informació que ens faciliten els col·legiats amb la finalitat de dur a terme la gestió de les funcions públiques, legal i estatutàriament previstes derivades de la col·legiació com el control deontològic, la tramitació i resolució de queixes, reclamacions i denúncies, l'aplicació del règim disciplinari i inhabilitacions, la gestió històrica i estadística, la comunicació per a activitats públiques amb el col·legiat, l'elaboració del cens de col·legiats i societats professionals, l'elaboració de llistats de perits judicials, gestió d'accions formatives, gestió de quotes col·legials, i totes aquelles previstes en la legislació vigent.
   
  Per quant temps conservarem les seves dades?

  Les dades personals proporcionades es conservaran de forma indefinida mentre el col·legiat no hagués sol·licitat la seva supressió, conservant-se una còpia, amb les dades degudament bloquejades, en cas que puguin derivar-se responsabilitats de l'execució dels serveis prestats o que aquesta conservació sigui obligatòria en compliment de qualsevol norma, i a aquests sols efectes, incloent-se, si escau, el termini de durada de les sancions deontològiques o inhabilitants de la professió.
   

  Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una obligació legal fonamentada en els termes i condicions que consten en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i en aquelles altres que puguin afectar als Col·legis i Consells Professionals.

  L'oferta comercial d'activitats, conferències, cursos, congressos o convenis del seu interès remesos per altres entitats amb les quals el Col·legi manté acords de col·laboració, està basada en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del servei prestat.

  Així mateix, les imatges en les quals aparegui amb motiu d'esdeveniments organitzats pel Col·legi podran ser publicades com a instrument de divulgació en la Revista o en tríptics, a la pàgina web del Col·legi o a la seva pàgina de Facebook, si prèviament ha prestat el seu consentiment per a això, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació dels serveis a col·legiats.

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Les dades es comunicaran al Consell General de Dentistes d'Espanya.

  També pot ser necessària la cessió de dades a serveis públics responsables de la producció d'estadístiques oficials, a òrgans jurisdiccionals, a advocats o gestories jurídiques, a administracions de l'Estat, a administracions de les Comunitats Autònomes, a administracions locals, a institucions de caràcter públic competents per a l'exercici de competències similars i a quantes resultin obligatòries per la normativa vigent.

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  El col·legiat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. El col·legiat té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

  En determinades circumstàncies, el col·legiat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el col·legiat podrà oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas, deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  A més dels drets anteriors, el col·legiat també tindrà el dret de portabilitat, el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. El col·legiat disposa de la informació necessària en www.agpd.es.

  Podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail a info@dentistasbaleares.com, o per correu postal dirigint-se al Col·legi de Dentistes de les Illes Balears, Plaça de la Porta Pintada, 5-2º - 07002 Palma de Mallorca.

AGENDA

GENER
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enllaços col·legials

RCOE

Enllaços comercials

SECIB