top of page

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears convoca la seva Assemblea General Ordinària per a l'11 d'abril del 2024, a celebrar a la seu del Col·legi situada a la Plaça Porta Pintada núm. 52 de Palma, a les 19:30 h. a primera i a les 20:00 h. en segona convocatòria, segons el següent ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2. Memòria i informe del Sr. President.

3. Informe del Sr. Tresorer:

a. Presentació i aprovació del balanç de l´any 2023.

b. Presentació i aprovació del pressupost per a l'any 2024

Els comptes de l'any 2023 es trobaran dipositats a la seu col·legial a disposició dels col·legiats interessats en la seva consulta.

4. Precs i preguntes.


Es tractarà qualsevol altre punt proposat per un col·legiat, amb l'aprovació prèvia del president, cas en què el col·legiat interessat haurà de sol·licitar la incorporació del dit punt a l'ordre del dia amb l'antelació mínima de dos dies previs a la celebració de la Junta General.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page