top of page

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS: 1 DE JULIOL DE 2021

Updated: Jun 11, 2021

L'Assemblea General Ordinària tindrà lloc l'1 de juliol 2021 a les 20 h. en primera i 20,30 h. en segona convocatòria. Aquest és l'ordre del dia:

  • Lectura i aprovació de l'acta anterior

  • Memòria i informe de Dr. President

  • Informe del Sr Tresorer:

    • Presentació i aprovació del balanç de l'any 2020

    • Presentació i aprovació del pressupost per a l'any 2021

  • Torn obert de paraules

Per als col·legiats interessats a consultar els comptes de l'any 2020, els tenen a la seva disposició a la seu col·legial.

Si vols que es tracti algun tema del teu interès a l'Assemblea General Ordinària pots sol·licitar-ho amb dos dies d'anticiació mínima a la celebració de la Junta General. Si el president aprova la seva inclusió, el teu tema serà tractat en Assemblea.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page