top of page

Des d'avui, ja no és necessari dur màscares a la clínica dental.

Així ho acaba de publicar el Butlletí Oficial de l'Estat. El Consell de Ministres, a la reunió del dia 4 de juliol de 2023, a proposta del Ministre de Sanitat, ha aprovat un Acord pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fet que implica la finalització de l'obligatorietat de l'ús de màscares a clíniques dentals.


El dia 11 de març del 2020, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que la situació d'emergència provocada per la COVID-19 constituïa una pandèmia global. Per fer front a la crisi sanitària al nostre país, va ser necessari adoptar mesures immediates que fossin eficaces per controlar la difusió de la malaltia, ja que ens trobàvem davant del major dels reptes coneguts a la història moderna d'aquest país, sense antecedents que servíssin com a marc de referència i en un context, on prevalent la perspectiva sanitària, les dimensions econòmiques i socials d'aquesta crisi també jugaven un paper primordial, segons es recull al BOE publicat avui.


Des del punt de vista epidemiològic, l'evolució de la pandèmia ha requerit l'adaptació de les estratègies de vigilància i control a les diferents situacions en funció de les dades epidemiològiques. L'última adaptació es va realitzar el març del 2022 i va ser actualitzada el novembre del mateix any, una vegada estabilitzada la tendència de l'epidèmia a Espanya des del mes de setembre, prioritzant la vigilància exhaustiva en les persones vulnerables amb edat igual o més gran de 60 anys i en casos greus.


"Seguint les orientacions de l'OMS, és imprescindible mantenir una actitud vigilant i, per tant, és procedent adoptar una sèrie de recomanacions per continuar protegint la població més vulnerable, així com facilitar el seguiment i control de la malaltia", ordena l'acord del Consell deMinistres del 4 de juliol de 2023. Tot això en compliment del deure dels poders públics d'«organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris», establert a l'article 43.2 de la Constitució Espanyola .


La declaració feta mitjançant el present acord posarà fi a la vigència de les mesures contingudes als capítols II, III, IV, V (excepte les del seu article 27), VI i VII i en la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2021, de 29 de març i, entre aquestes, les relatives a l'ús obligatori de les màscares, previstes inicialment a l'article 6 de la dita Llei i actualment al Reial decret 65/2023 , de 7 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


D'acord amb l'article 2.3 de la Llei 2/2021, de 29 de març, previ informe del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, i havent estat consultades les comunitats autònomes a la sessió del Ple del CISNS, celebrada el passat 23 de juny de 2023, a proposta del Ministre de Sanitat, el Consell de Ministres, a la reunió de 4 de juliol de 2023, ha acordat:


Primer. Finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Declarar la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.


Segon. Cessament en l'aplicació de mesures extraordinàries.

Declarar el cessament en l'aplicació de les mesures contingudes als capítols II, III, IV, V (excepte les del seu article 27), VI i VII i en la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2021, de 29 de març, i, en particular, de les relatives a l'ús obligatori de les màscares.


Tercer. Recomanacions a la ciutadania ia les autoritats sanitàries.

Instar la ciutadania i les autoritats sanitàries al seguiment de les recomanacions recollides a l'annex d'aquest acord.


Quart. Eficàcia.

El present acord tindrà efectes una vegada publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.


Descarrega el BOE per a més informació: https: //www.boe.es/eli/es/rd/2023/02/07/651 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page