top of page

L'ús de medicaments, per part de dentistes, en situacions especials

L'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), en resposta a l'escrit dirigit des del Consell General, el 6 de març passat, confirma que el Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials, malgrat que només fa referència al terme “metge”, es fa extensible a tots els professionals sanitaris amb atribucions per prescriure medicaments i productes sanitaris, entre els quals hi ha els dentistes.

A la consulta realitzada pel Consell General, se sol·licitava a l'AEMPS que, als efectes d'evitar la inseguretat jurídica que podia generar que l'esmentat Reial decret 1015/2009 només fes referència al terme “metge”, es pronunciés sobre si els dentistes també podien acollir-s'hi. Per això, se citaven una sèrie de normatives que, tot i fer únicament referència al metge, no hi ha cap dubte que és de plena aplicació per als dentistes (com, per exemple, el Reial Decret 1718/2010, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació o la Llei 41/2002, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient).

Des del Consell General ens indiquen que són coneixedors de les noves aplicacions terapèutiques de la toxina botulínica a zones de l'àmbit d'actuació del dentista, per exemple, per a: casos d'ATM, bruxisme i grinyolament, dolors orofacials, somriures gingivals, entre d'altres, havent-se demostrat la utilitat d'aquesta substància per tractar casos clínics com els esmentats a altres països. Tot i això, actualment, al nostre país, la fitxa tècnica dels diferents medicaments amb toxina botulínica amb caràcter terapèutic no recull entre les condicions d'ús les aplicacions exposades.

No obstant, el Consell General indica que la nostra legislació preveu l'ús de medicaments amb caràcter terapèutic, en condicions diferents de les recollides a la fitxa tècnica, d'acord amb les indicacions del Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials complint una sèrie de requisits:

  • Justificar aquest ús a la història clínica

  • Informar adequadament el pacient i obtenir-ne el consentiment

  • Tendrà caràcter excepcional i es limitarà a les situacions en què no es tenguin alternatives terapèutiques autoritzades per a un determinat pacient respectant, si escau, les restriccions que s'hagin establert lligades a la prescripció i/o dispensació del medicament i el protocol terapèutic assistencial del centre sanitari

Aquesta carta de l'AEMPS confirma el criteri del Consell General, que el Reial Decret 1015/2009 és d'aplicació per als dentistes, i per tant, aquells dentistes que comptin amb les competències adequades podrien utilitzar, per exemple, la toxina botulínica amb caràcter terapèutic per a casos com els esmentats, que es troben dins del seu camp d'actuació legalment permès; sempre que compleixin els requisits exigits en aquesta normativa.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page