top of page

La Mesa Electoral declara electes els candidats de l'única candidatura presentada

Updated: Jun 5, 2023

La Mesa Electoral acorda declarar vàlida l'única candidatura presentada a les eleccions col·legials 2023, la proclamació directa de la mateixa i dels candidats, que són declarats electes, així com el seu nomenament als càrrecs respectius.Acabat el termini de presentació de candidatures el dia 29 de maig passat, la Mesa Electoral ha fet constar que s'ha presentat una única candidatura integrada per les persones següents:


  • Dr. Ignacio García-Moris García President.

  • Dr. Fernando Franch Chillida Vicepresident.

  • Dra. Susane Herrero Tarilonte Secretària.

  • Dra. Catalina Bennaser Gomila Tresorera.

  • Dr. Pablo Díaz-Romeral Bautista Contador.

  • Dra. Laura Garcinuño Romo Vicesecretària

  • Dr. Jorge Domínguez Pérez Vocal

  • Dra. Sara Moralejo Moreno Vocal

  • Dr. Francisco de Borja Navas Quintana Vocal Menorca.

  • Dr. José Manuel Redondo Vocal Eivissa.


Candidatura vàlida i sense impugnacions

La Mesa ha examinat la candidatura presentada sense que s'apreciïn deficiències o irregularitats, comprovant que la candidatura està subscrita pels 10 col·legiats i que tots els candidats compleixen les condicions i requisits d'elegibilitat, que són col·legiats numeraris, sense que consti causa alguna d'inhabilitació per a l'exercici professional. Es comprova igualment que els candidats a la Presidència i Vicepresidència ostenten una antiguitat superior als 5 anys, i que els altres càrrecs tenen una antiguitat superior a dos anys. De la mateixa manera es verifica que els Vocals de Menorca i Eivissa tenen el seu domicili professional a les illes respectives. Per tot això, s'acorda per unanimitat declarar vàlida la candidatura presentada, en complir aquesta els requisits estatutàriament establerts. No hi consten impugnacions.


No és necessari seguir amb el procés electoral

Existint un únic candidat a cadascun dels càrrecs de la convocatòria i assebentats que ha estat el representant d'aquesta candidatura, la Mesa acorda declarar vàlida la candidatura, la proclamació directa de la mateixa i dels candidats, que són declarats electes, així com el seu nomenament en els càrrecs respectius, en virtut tot això del que disposa l'article 56 dels vigents Estatuts del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, sense necessitat de dur a terme l'acte de la votació i escrutini, ni de seguir el procés electoral.


La Mesa Electoral acorda publicar aquesta proclamació al tauler d'anuncis del Col·legi ia la web col·legial, notificant al representant la seva proclamació. Igualment, s'acorda notificar al Consejo de Dentistas la proclamació i elecció.
Imatge de part de l'acta de la Mesa Electoral

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page