top of page

Saps com funcionen els serveis públics de Salut Bucodental a les Balears?

Les Unitats de Salut Bucodental, USB, de les Gerències d'Atenció Primària de les illes presten servei a tota la població de les Balears i es distribueixen als següents Centres de Salut:La cartera de serveis en matèria de salut bucodental per a adults i per a nins de fins a sis anys (a partir dels 6 anys i fins als 15, els nins poden acollir-se al programa PADI) ve determinada a l'annex II del Reial decret 1030 /2006, de 15 de setembre.


Cartera de serveis bucodentals del Sistema Nacional de Salut

El Servei Públic de Salut ofereix els següents serveis a la població:


 • "Informació, educació per a la salut i, si escau, ensinistrament en matèria d'higiene i salut bucodental" (art. 9.1).

 • "Tractament de processos aguts odontològics, entenent per tals els processos infecciosos i/o inflamatoris que afecten l'àrea bucodental, traumatismes oseodentaris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l'articulació tremporomandibular. Inclou consell bucodental, tractament farmacològic de la patologia bucal que ho requereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor de la cavitat oral, revisió oral per a la detecció precoç de lesions premalignes i, si escau, biòpsia de lesions mucoses” (art. 9.2).

 • "Exploració preventiva de la cavitat oral a dones embarassades: inclou instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades d'ensinistrament en higiene bucodental" (art. 9.3).

 • "Es consideren exclosos de l'atenció bucodental bàsica els tractaments següents:

 1. Tractament reparador de la dentició temporal.

 2. Tractaments ortodòncics, excepte en el cas de malformacions craniofacials congènites, especialment fissures labiopalatines.

 3. Exodòncies de peces sanes.

 4. Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.

 5. Implants dentaris […].

 6. Realització de proves complementàries per a finalitats diferents de les prestacions contemplades com a finançables pel Sistema Nacional de Salut en aquesta norma” (art. 9.5).

 • "En el cas de persones amb discapacitat que, a causa de la seva deficiència, no són capaces de mantenir, sense ajuda de tractaments sedatius, el necessari autocontrol que permeti una adequada atenció a la seva salut bucodental, per facilitar-los els serveis anteriors seran remeses a aquells àmbits assistencials on se'ls pugui garantir la correcta realització” (art. 9.6).

 • Com a prestació extra de l'Ib-Salut, s'ha posat en marxa un programa de tractament de malformacions craniofacials congènites, especialment llavi leporí i fissura palatina. Aquests tractaments consten d'una part quirúrgica, que realitza el servei de cirurgia màxil·lofacial de l'Hospital Universitari Son Espases, i una altra part rehabilitadora que, en aquests moments, ja es realitza a la unitat d'ortodòncia per a pacients amb malformacions craniofacials congènites de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Aquesta unitat, es troba ubicada al Centre de Salut de na Burguesa (Palmanova).

 • Pel que fa a l'atenció de nens entre 6 i 15 anys, la gestiona el Servei Dental Comunitari (PADI)


Cóm funciona el PADI

El Servei Públic de Salut compta amb una cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil.


Els pares, tutors o responsables de les persones incloses al Programa d'Assistència Dental Infantil (PADI) poden triar entre els dentistes habilitats pel Servei de Salut.


Per demanar cita s'ha de telefonar al professional que hagin triat del llistat, i anar a consultar-lo amb targeta sanitària individual del nin. L'elecció del dentista es fa efectiva amb la primera utilització de la targeta sanitària a la consulta del professional i es manté mentre els pares, els tutors o els responsables del pacient no manifestin una voluntat contrària.


El professional elegit és el dentista de capçalera del pacient, i n'ha de fer el seguiment corresponent mentre no hi hagi canvi de professional.


Els dentistes habilitats pel Servei de Salut tenen l'obligació d'acceptar tots els nins que acudeixen a la consulta durant el primer any que tenen dret al PADI que és en el què compleixen 6 anys. També tenen l'obligació de visitar els nins que es beneficien del programa cada any, fins a l'any que en compleixen 15, sempre que el nin passi cada any la revisió amb aquest mateix professional, per tant, és fonamental acudir anualment a revisió.


“Un dentista privat, encara que sigui PADI, pot no atendre un nin que no hagi començat el programa amb ell als 6 anys. Es tracta de no haver d'assumir els tractaments de patologies que no ha pogut prevenir. En qualsevol cas, tots els nins, tengui l'edat que tenguin, poden acudir al seu dentista de l'Ib-Salut i sí que hi ha obligació d'atendre'ls sense cost”, explica Susane Herrero, vocal del CODB.


Els dentistes habilitats poden sol·licitar al Servei de Salut no visitar un nin si hi ha la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:

1. Quan el pacient no acudeixi repetidament a les cites concertades sense justificació.

2. Quan el pacient presenti alguna patologia dental com a conseqüència de no haver acudit a les revisions anuals o perquè s'incorpora per primer cop al PADI, excepte el primer any.

3. Altres motius justificats que dificultin la prestació de l'assistència en les condicions adequades.


Si es dóna aquest cas, el pacient podrà triar un altre dentista habilitat però, si no ho accepten, el nin manté sempre el dret a rebre l'assistència del PADI i ho podrà fer amb el dentista del centre de salut que correspon per zona de residència , agafant cita mitjançant el telèfon de cita prèvia d'Atenció Primària: 971 437 079. "No hi ha dentista a tots els Centres de Salut, així que el pacient haurà d'informar-se al seu Centre de Salut d'on pot fer la visita", afegeix Catalina Bennàser, secretària del CODB.


L'any que el nen compleix 6 anys pot anar a la revisió del PADI des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre, independentment que en el moment de la visita encara no hagi complert els 6 anys, segons la Normativa Decret 55/2016 , de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears.


Projectes de posada en marxa de nous serveis de salut bucodental a Balears

Actualment, la Unitat de Salut Bucodental està treballant en la possibilitat d'obrir una unitat d'implantologia oral per a la rehabilitació de la cavitat oral mitjançant pròtesis implanto-suportades per a pacients oncològics i/o amb malformacions craniofacials congènites. Aquest projecte es durà a terme amb la col·laboració del servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Son Espases i les Unitats de Salut Bucodentals de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page