top of page

Assessoria jurídica.

El Col·legi Oficial de Dentistes posa a disposició dels seus membres un servei d’assessorament legal perquè pugueu fer aquelles consultes que estiguin relacionades amb l’exercici de la professió. El nostre assessor vos informarà de cóm procedir en cada cas i sempre que siguin problemes relacionats exclusivament amb la professió.

Podeu contactar amb Àngel Aragón Saugar, assessor jurídic col·legial, enviar un correu electrònic a info@dentistasbaleares.com o cridant al 971 72 22 55 i sol·licitant una consulta d’assessorament legal. Les consultes sempre són privades.

Preguntes freqüents

Aquí tens les respostes a les qüestions més freqüents plantejades pels col·legiats de Balears. Si cap d'aquestes respostes pot ajudar-te, si us plau, contacta amb l'assessor jurídic col·legial.

Obir una clínica dental

Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 doctubre, pel qual sestableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran una autorització sanitària de funcionament per poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti canvis a l'estructura, a l'oferta assistencial oa la titularitat.

Si vols obrir la teva pròpia clínica aquesta informació et pot interessar: 

Centres, serveis i establiments sanitaris

Normativa general sobre la professió

La creació i estructuració de les professions sanitàries d'Odontòleg, Protèsic dental i Higienista dental va ser regulada mitjançant la Llei 10/1986, de 17 de març, amb el propòsit de fer possible i efectiva l'atenció en matèria de salut dental a tota la població mitjançant la formació dun grup de professionals més ampli i diferenciat. A aquest fi, la Llei regula aquestes professions, així com les seves comeses principals, capacitats i responsabilitats, i habilita el Govern, en la disposició final segona, per definir els requisits bàsics i mínims corresponents als centres, serveis i establiments de salut dental ja les relacions entre les diferents professions d'aquest àmbit sanitari, mentre afectin els usuaris dels serveis esmentats i el cost dels mateixos. 

Llei 10/1986, de 17 de març, sobre Odontòlegs i altres professionals realitzats amb la salut.

Reial decret 1594/1994, de 15 de juliol, pel qual es desplega el que preveu la Llei 10/1986, que regula la professió d'odontòleg, protèsic i dental.

Normativa per les instal·lacions de radiodiagnòstic

Reial decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic: cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-11932

Reial Decret 1976/1999, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24717

Normativa per la prevenció de riscos laborals

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, té per objecte la determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball, i això en el marc d'una política coherent, coordinada i eficaç de prevenció dels riscos laborals.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals, com a actuació a desenvolupar al si de l'empresa, s'ha d'integrar en el sistema general de gestió, comprenent tant el conjunt de les activitats com tots els nivells jeràrquics, a través de la implantació i l'aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals:


Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de serveis de prevenció.

 


Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció:

Reial Decret 843/2011, de 17 de juny

Normativa pels trasplantaments (cèlul·les, teixits i òrgans)

A l'empar de l'article 149.1.16 de la Constitució espanyola, l'Estat ha dictat amb caràcter de normativa bàsica la Llei 30/1979, de 27 d'octubre, sobre extracció i trasplantament d'òrgans, desenvolupada pel Reial decret 411/1996, de 1 de març, pel qual es regulen les activitats relatives a la utilització de teixits humans i pel Reial decret 2070/1999, de 30 de desembre, pel qual es regulen les activitats d'obtenció i utilització clínica d'òrgans humans i la coordinació territorial en matèria de donació i trasplantament d'òrgans i teixits, en què es preveu expressament la creació per part de les comunitats autònomes d'unitats de coordinació autonòmica de trasplantaments, dirigides per un coordinador autonòmic, així com unitats de coordinació hospitalària, dotades d'infraestructura i mitjans necessaris, a tots els centres autoritzats per a l'extracció i el trasplantament d'òrgans i teixits: 

Decret 124/2007, de 5 doctubre, de creació de la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears

Reial Decret 1723/2012, de 28 de desembre, pel qual es regulen les activitats d'obtenció, utilització clínica i coordinació territorial dels òrgans humans destinats al trasplantament i s'estableixen requisits de qualitat i seguretat:

Reial Decret 1723/2012, de 28 de desembre

 

Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans: 

 

Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol

bottom of page