top of page

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS, l'informa el següent:

Denominació social: COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS

CIF: Q0766007I

Domicili social: Plaça de la Porta Pintada 5-2º 07002 Palma de Mallorca

Telèfon: 971722255

E-mail: info@dentistasbaleares.com

Contacte DPO: delegadopd@stericycle.com

 

ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, però per poder complir amb les finalitats d'alguns dels serveis oferts pel Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS l'usuari ha d'omplir prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no podran atendre les sol·licituds, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut de la web.

 

USUARIS:

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. L'Usuari:

Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l'COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS oa tercers.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l'COL·LEGI OFICIAL dE DENTISTES dE BALEARS o bé de les seves llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'COL·LEGI OFICIAL dE DENTISTES dE BALEARS. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l'COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de l'COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS:

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

ENLLAÇOS:

En el cas que en el portal es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D'EXCLUSIÓ:

Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

GENERALITATS:

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Col·legi Oficial de DENTISTES dE BALEARS li informa del següent:

 

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

El responsable de l'tractament és el Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS les dades identificatives es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS tractarà la informació que faciliti l'usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l'activitat professional de l'COL·LEGI OFICIAL dE DENTISTES dE BALEARS quan l'usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura d'l'usuari en el cas que es recullin currículums a través del web.

 

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació de l'COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de la persona interessada.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

 

Quins són els drets de l'usuari?

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l'usuari podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran bloquejats per a l'exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se a el tractament de les seves dades, en aquest cas el Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l'usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es . Vostè podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail o per correu postal dirigint-se a l'COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS, les dades identificatives es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

 

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

El Col·legi Oficial de DENTISTES DE BALEARS tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

 

bottom of page