top of page

Què he de fer per poder exercir com a dentista a les Balears?

Si acabeu de finalitzar els vostres estudis d'odontologia i voleu començar a exercir a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, el més recomanable és que us dirigiu al Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, i us proporcionarems tota la informació relativa a la normativa específica de la nostra comunitat autònoma, així com els tràmits a seguir per a la seva col·legiació que és obligatòria. 

També podeu accedir a la finestreta única.

Requisits per a la col·legiació

GENERALS:

 • Presentar còpia compulsada (per Notari o Autoritats Competents) del Títol o la Certificació supletòria provisional del títol.

 • Presentar original i còpia del D.N.I o Passaport.

 • 1 fotografies mida carnet.

 •  Senyalar el número de l'IBAN del compte corrent per a la domiciliació bancària de els rebuts.

 • Abonament de la quota d'inscripció col·legial (50€), més el primer trimestre (95€) al

 • Col·legi o transferència a B. Sabadell ES85-0081-0652-2500-0182-3693 (una vegada presentada la sol·licitud).

 • Presentar còpia de la proposta o darrer rebut de l'assegurança de responsabilitat civil professional. En cas de presentar proposta caldrà acreditar el pagament en un termini màxim de 30 dies des de la col·legiació.

 • Certificat de penals i delictes sexuals, als efectes de possible inhabilitació professional (amb antiguitat inferior a tres mesos).

 • Omplir i subscriure fitxa i carnet col·legial.

 

ESPECIALS:


1.- Si el sol·licitant posseeix nacionalitat estrangera, sigui quina sigui la Universitat que ha expedit el seu títol, aportarà a més, segons la seva nacionalitat i el caràcter de la prestació dels seus serveis (original o còpia compulsada):

 • Permís de treball per compte propi o aliè.

 • Targeta de resident comunitari.

 • N.I.E.

 

2.- Si el títol és expedit per una Universitat estrangera, sigui quina sigui la nacionalitat del sol·licitant, s'aportés també:

 • Credencial de Convalidació, Homologació o Reconeixement del títol expedit per  el M.E.C. (Ministeri Educació i Ciència). Original i còpia compulsada per Notari o Autoritats competents.

 

3.- Si l'interessat prové d'un altre Col·legi (nacional o estranger) presentarà el certificat que sigui procedent:

 

 • Certificat de Baixa en aquest Col·legi

 • Certificat d'Alta com a exercent o no exercent. On haurà de constar en tots dos casos que l'interessat no té expedient o sanció disciplinària i que està al corrent de quotes col·legials.

4.- Els ciutadans de països membres de la U.E. presentaran certificació expedida per l'autoritat competent del país d'origen o de procedència en què s'especifiqui, que el sol·licitant no està inhabilitat temporalment o definitiva per a l'exercici de la professió (art. 6.1 R.O. 675/92, de 19 de juny, BOE 25-7-92).


5.- S'haurà d'acreditar el nivell mínim d'espanyol o català (B2) segons l'art. 72 de R.D. 581/2017 de 9 de juny i acord de Junta de Govern de 18/01/2018.


NOTA: En cas que algun document dels exigits amb caràcter general o especial estigui redactat en llengua estrangera, linteressat aportés la seva traducció jurada al castellà o català.

bottom of page