top of page

EL COL·LEGI REDUEIX AL 50% LES QUOTES PELS DENTISTES JOVES

La Junta de Govern del Col·legi de Dentistes de Balears (CODEB) ha determinat una quota especial per a joves dentistes, tenint en compte la dificultat que suposen per ells els primers anys de feina. Així, es redueix al 50% el cost de les quotes col·legials durant els primers 4 anys d'exercici professional o fins que el col·legiat compleixi els 30 anys.

Aquells col·legiats que precisin més informació poden contactar amb el Col·legi a través del seu lloc web, del correu info@dentistasbaleares.com o cridant al 97172 22 55Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page