top of page

El protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual o per raons de sexe és obligatori

  • Els empresaris hauran d'elaborar el protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual o per raons de sexe en l'àmbit laboral, tenir-lo a disposició de la Inspecció de Treball, difondre'l a tots els empleats i comptar amb un procediment per tramitar, d'acord amb el protocol, les queixes o denúncies que puguin interposar els treballadors.

  • No és obligatori contractar els serveis que empreses comercials ofereixen a les clíniques, ni la realització d'un curs específic sobre la prevenció de l'assetjament laboral i per raons de sexe a les clíniques dentals.


Segons el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i per raó de sexe, així com arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per tramitar les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n'hagin estat objecte.


Amb aquesta finalitat, es poden establir mesures com l'elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació.


En aquest sentit, el Reial decret 901/2020 estableix l'obligació per a totes les empreses, amb independència del nombre de persones treballadores en plantilla, de respectar la igualtat de tracte a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar les mesures necessàries adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.


Se'n desprèn que totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors que tenguin en plantilla, tenen l'obligació de comptar amb el protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual o per raons de sexe i arbitrar un procediment per a la seva prevenció i per tramitar les denúncies. Això no obstant, la complexitat del protocol i de les actuacions a adoptar en el seu compliment variarà en funció del volum de l'empresa.


Per sobre de 50 treballadors o per baix

Les empreses amb un nombre de treballadors igual o superior a 50 han d'elaborar un pla d'igualtat. Mentre que en les empreses de petita dimensió podrà ser suficient una comunicació als treballadors, basada en una declaració de principis de rebuig davant d'aquestes conductes i de les indicacions respecte de cóm s'ha d'actuar en cas de considerar-se objecte d'una conducta d'assetjament.


Les obligacions de l'empresari

Els propietaris de les cíniques dentals hauran d'elaborar el protocol de prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual o per raons de sexe en l'àmbit laboral, a més, hauran de tenir-lo a disposició de la Inspecció de Treball, difondre'l a tots els empleats i comptar amb un procediment per a tramitar, d'acord amb el protocol, les queixes o denúncies que puguin interposar els treballadors.


Cóm elaborar el protocol

El Ministeri d'Igualtat ha publicat un Manual de Referència on s'explica el significat i els objectius dels Protocols esmentats. Aquest manual inclou dos models de protocols amb fitxers editables, que poden ser emplenats per la pròpia empresa.


El primer model és el destinat a empreses amb un nombre de treballadors igual o superior a 50 i que, per tant, estan obligades a elaborar un pla d'igualtat en què s'inclouria el protocol.


El segon model va destinat a altres empreses (les de menys de 50 treballadors), no obligades a elaborar el Pla d'Igualtat.


En aquest Manual de Referència hi ha una àmplia informació d'ajuda.


Cóm redactar el protocol. Recomanació del Col·legi

La mateixa empresa pot redactar-ho amb la guia del Ministeri en què es publiquen els models. Per part del Col·legi es recomana consultar amb l'assessoria laboral sobre la millor manera de procedir en funció de l'envergadura i el volum de negoci de cada clínica i, en particular, contactar amb els Serveis de Prevenció Aliens que cada empresa tingui contractats. Aquests serveis de prevenció és possible que, fins i tot, hi hagin inclòs, entre les mesures de prevenció del pla de prevenció de riscos laborals, els riscos derivats de l'assetjament sexual o per raó de sexe. També és possible que tinguin models normalitzats per facilitar l'elaboració del protocol. En aquest sentit, es recomana que les clíniques contactin amb aquests serveis de prevenció per sol·licitar l'elaboració del protocol en cas que ja no estigui inclòs en el pla de prevenció elaborat.


Sobre les empreses comercials que han contactat amb col·legiats

Les reiterades consultes que ha rebut el Col·legi sobre aquest tema són conseqüència, majoritàriament, del contacte previ que empreses comercials han establert amb els col·legiats alertant de l'obligatorietat de l'elaboració dels protocols i oferint-ne els serveis d'elaboració, així com cursos específics de formació.


Sense perjudici que la clínica dental és lliure de contractar aquests serveis, absolutament legítims, cal advertir que de la normativa aplicable no es desprèn que hi hagi obligatorietat ni de contractar aquests serveis amb empreses ofertants, ni la realització d'un curs específic sobre la prevenció de l'assetjament laboral i per raons de sexe a les clíniques dentals.


Declaració en relació amb l'actitud que han de tenir els dentistes davant de la sospita de maltractaments

D'altra banda, el Comitè Central d'Ètica del Consell General de Dentistes ha publicat recentment la Declaració en relació amb l'actitud que han tenir els dentistes davant la sospita de mals tractaments”.


La Declaració exposa que els dentistes, pel tipus de lesions que poden apreciar a l'exercici de la professió i pel contacte estret i prolongat en el temps amb els pacients, es troben en una posició privilegiada per poder detectar situacions de maltractament. No només és un deure legal, sinó i sobretot, un deure ètic. La declaració pretén ser un recordatori a tots els dentistes sobre l'existència i la importància del problema dels maltractaments a la nostra societat. I també que els valors ètics professionals obliguen a estar alerta davant aquestes situacions i a actuar per intentar protegir els segments més vulnerables de la nostra societat.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page