top of page

Consultes, denúncies i recursos administratius

Els pacients poden formular una reclamació formal contra la clínica o col·legiat sol·licitant conciliació del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, per alguna de les vies següents: reclamació presencial, a través del web o per correu electrònic. 

Expedients de queixa o reclamació

Les dades generals que s'ofereixen en aquest informe corresponen a l'any 2022. Aquest informe s'elabora amb les dades recopilades al Col·legi Oficial de Dentistes de Balears en el compliment de les seves funcions i obligacions establertes a la Llei 2/1974, de 13 de febrer , sobre Col·legis Professionals; Reial Decret 2828/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts Generals dels Odontòlegs i Estomatòlegs i del Consell General; i la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2022

Durant l'any hi ha hagut 13 reunions de la comissió, en les quals s'han revisat un total de 40 expedients de queixa o reclamació presentats per pacients. La comissió de conciliació recull les queixes dels pacients i posteriorment es deriven al dentista interessat, al qual se sol·licita informe. Posteriorment, se cita tant pacients com dentistes per tal de demanar la informació necessària per resoldre el cas, exercitant la funció de conciliació que té encomanada aquesta comissió.

2021

Durant l'any hi ha hagut 15 reunions de la comissió, a les quals s'han revisat un total 69 expedients de queixa o reclamació presentats per pacients. La comissió de conciliació recull les queixes dels pacients i posteriorment es deriven al dentista interessat, al qual se sol·licita informe. Posteriorment, se cita tant pacients com dentistes per tal de demanar la informació necessària per resoldre el cas, exercitant la funció de conciliació que té encomanada aquesta comissió. Aquest any hem tingut menys reclamacions a causa del tancament de Dentix l'any anterior.

2020

Durant l'any hi ha hagut 17 reunions de la comissió, a les quals s'han revisat un total 104 expedients de queixa o reclamació presentats per pacients. La comissió de conciliació recull les queixes dels pacients i posteriorment es deriven al dentista interessat, al qual se sol·licita informe. Posteriorment, se cita tant pacients com dentistes per tal de demanar la informació necessària per resoldre el cas, exercitant la funció de conciliació que té encomanada aquesta comissió. Aquest any a causa del tancament de les clíniques dentals de Dentix hem tingut moltes reclamacions. Com que no es pot contactar amb els responsables no s'ha pogut intentar la conciliació, per això l'assessoria jurídica va elaborar un protocol d'actuació per als afectats.

Data d'actualització: 01/08/2023

bottom of page