top of page

Estructura organitzativa

L'Organització Col·legial de l'Odontologia i l'Estomatologia està constituïda pels òrgans representatius i de govern següents:


a) Els Col·legis Oficials d'Odontòlegs i Estomatòlegs.
b) Els consells autonòmics que, si s'escau, es puguin organitzar dins de les comunitats autònomes i
c) El Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs dEspanya.

 

Els Òrgans de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Dentistes de les Illes Balears són:

 

a) L'Assemblea General de Col·legiats.

b) La Junta de Govern.

 

La Junta de Govern en podrà constituir una Comissió Permanent que estarà formada per

 • el President i/o Vicepresident

 • el Secretari i/o Vicesecretari

 • el Tresorer i/o Contador

 • i un Vocal

 

podent integrar-s'hi igualment el vocal nomenat per a l'illa de Menorca i/o per a les illes d'Eivissa i Formentera.

 

Aquesta Comissió assumirà les funcions delegades per la Junta de Govern que siguin de mer tràmit o de caràcter urgent, sense perjudici que els acords assolits hagin de donar-se compte a la corresponent Junta de Govern.

 

Assemblea General de Col·legiats 

 

Definició i composició.- Classes.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de participació i deliberació del Col·legi a què correspon la decisió i l'adopció d'acords en les matèries reservades a la seva competència i el sobirà representant de la voluntat corporativa. Està integrada per tots els col·legiats. Els col·legiats dhonor, els honorífics de mèrit no exercents i els no exercents poden assistir a les reunions de lAssemblea General, amb veu però sense vot.

 

L'Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària. 

 

Competència i principis generals.

Correspon a l'Assemblea General:

 • Principalment, les funcions de supervisió i control de l'actuació de la Junta de Govern i, si escau, mitjançant la presentació d'una moció de censura, en els termes previstos en aquests Estatuts

 • L'aprovació i la modificació dels Estatuts, així com la seva interpretació.

 • L'aprovació dels comptes anuals de cada exercici econòmic,

 • Laprovació del pressupost.

 • Lestabliment de la quantia de la quota col·legial i de les seves modificacions, així com la quota dinscripció de les societats professionals.

 • La daprovació i/o modificació del Codi dÈtica i Deontologia Professional.

 • L'adquisició de béns immobles, així com la disposició, alienació o gravamen dels béns que constitueixen el patrimoni del Col·legi.

 • Totes les altres actuacions que siguin de la seva competència d'acord amb la Llei o els presents Estatuts.

 • L'aprovació i la modificació de la normativa en matèria electoral.

 • Aprovació de la memòria anual a què fa referència l'art. 11 de la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals.

 • Acordar l'absorció, fusió, segregació i dissolució del Col·legi en els termes regulats a l'art. 119 a 123 dels presents Estatuts.

 

 

Junta de Govern. 

La Junta de Govern dirigeix, administra i gestiona el Col·legi, executa els acords de l'Assemblea General i exerceix la potestat disciplinària i la resta de funcions que li atribueixen la llei i els presents estatuts.

 

La Junta de Govern estarà formada per:

 

 • el president,

 • el vicepresident,

 • el secretari,

 • el vicesecretari,

 • el tresorer,

 • el comptador

 • i 4 vocals, dels quals almenys un serà el representant electe de lilla de Menorca i un altre el de les illes dEivissa i Formentera.

 

Només poden formar part de la Junta de Govern els col·legiats numeraris exercents. Els càrrecs de la Junta de Govern shan dexercir amb la diligència dun representant lleial i exercir-se personalment, sense perjudici de les delegacions previstes en aquests Estatuts. Els qui els ostenten han de concórrer a les reunions a què siguin convocats i complir en les seves actuacions el que determina les disposicions legals vigents i els presents Estatuts. Els càrrecs de la Junta de Govern s'exerceixen gratuïtament. Això no obstant, són reemborsables les despeses i dietes de desplaçament necessàries per assistir a les reunions i tots els altres causi el compliment de qualsevol tasca concreta en nom o interès del Col·legi.

 

Competències i funcions de la Junta de Govern:

Són:

1.- Executar i fer complir els acords de les Assemblees Generals i convocar-ne les sessions.

2.- Regular i vigilar el correcte exercici professional, exigint i vetllant pel compliment de les normes que la regulin i les del Codi d'Ètica i Deontologia Professional, col·laborant amb la protecció dels usuaris dels serveis professionals.

3.- Promoure davant de tota classe d'autoritats i organismes aquelles qüestions que es considerin beneficioses per als interessos dels col·legiats, de la professió o del Col·legi, i realitzar totes les gestions que consideri necessàries per elevar progressivament el nivell professional i la qualitat de la prestació procurant el respecte als drets i els interessos legítims dels destinataris d'aquelles.

4.- Organitzar i desenvolupar activitats de formació i perfeccionament per als seus col·legiats.

5.- Acordar i ratificar l'exercici d'accions i recursos davant dels tribunals i l'atorgament de poders per a plets.

6.- Prestar la seva col·laboració a les autoritats universitàries, acadèmiques, sanitàries i administratives en general per a la millor ordenació de la professió, el perfeccionament i la defensa dels interessos professionals i la millora de la salut bucodental, així com per a la captació de futurs titulats, facilitant-ne la incorporació a l'activitat professional mitjançant accions formatives corresponents.

7.- Crear, coordinar, dirigir i dissoldre les seccions i comissions del Col·legi i nomenar i separar els seus membres.

8.- Perseguir l'intrusisme professional en qualsevol de les formes i adoptar les mesures necessàries per evitar aquest intrusisme, la competència deslleial i la publicitat il·legal.

9.- Dirimir i resoldre conflictes o discrepàncies entre professionals i pacients, entre col·legiats o entre professionals i companyies amb què tingui subscrit contracte de prestació de serveis o laborals, sempre que totes les parts i el propi Col·legi es mostrin d'acord, podent per a això intervenir com a mediador i mitjançant la via darbitratge.

10.- Defensar els col·legiats que siguin vexats o perseguits en el seu exercici professional.

11.- Promoure i donar suport a tota activitat d'índole científica i, especialment, col·laborar amb les activitats de les societats científiques.

12.- Mantenir serveis dassessorament jurídic i administratiu a tots els col·legiats.

13.- Editar circulars i butlletins necessaris per mantenir informats degudament els col·legiats.

14. Exercir la potestat disciplinària dacord amb les lleis.

15. Elaborar i presentar per a l'aprovació per l'Assemblea General els projectes de balanç de comptes i pressuposts.

16.- Elaborar i presentar per a la seva aprovació per l'Assemblea General una Memòria Anual que contindrà, almenys, la informació que s'enumera a l'art. 11 de la llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals o normativa que el substitueixi.

17. Emetre els informes i els dictàmens que li siguin sol·licitats per l'Administració o els Tribunals, així com elaborar i facilitar la llista de pèrits. 18. Crear, sostenir i dirigir institucions de previsió i d'obres socials.

19. Proposar a l'Assemblea General la quantia de les quotes, ordinàries o extraordinàries, periòdiques, d'entrada i inscripció de col·legiats i societats professionals.

20. Establir l'import de les tarifes o les quotes per l'emissió de certificats, impresos, formularis o prestacions facilitades pel Col·legi i editar els impresos corresponents.

21. Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi i el seu patrimoni. 22. Resoldre les sol·licituds d'admissió, altes i baixes, suspensió de l'exercici professional i designació de col·legiats de mèrit honorífic i honor.

23. Aquelles necessàries per al compliment dels fins i les funcions col·legials establerts als arts. 11 i 12 daquests Estatuts i que no hagin estat específicament atribuïdes a altres òrgans.

24.- I qualssevol altres aquelles que s'estimin necessàries per al bon funcionament del Col·legi, la millora de la salut bucodental, o així vinguin determinades a la legislació vigent. 

Estructura organitzativa interna del Col·legi de Dentistes de Balears

El 2023, el personal laboral del Col·legi està compost per 3 treballadors i 3 assessors externs.

Les àrees de treball es divideixen en quatre grups:

 • Àrea dadministració

 • Àrea econòmica

 • Àrea informàtica

 • Àrea jurídica

 • Àrea de comunicació

Informació Institucional i Organitzativa

Més Transparència

Fecha de actualización: 24/07/2023

bottom of page