top of page

Funcions

Finalitats, Funcions i competències

Article 11 dels estatuts col·legials. Finalitats.

Són finalitats essencials del Col·legi en el seu àmbit territorial en el marc de les lleis:

a) La regulació i l'ordenació de l'exercici de l'activitat professional, bé individualment oa través de societats professionals.

b) La defensa i la representació exclusiva dels interessos generals de la professió.

c) La col·laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals.

d) La defensa i la representació dels interessos professionals i col·lectius dels col·legiats en cas de col·legiació obligatòria, així com la representació institucional d'aquests.

e) El dictat, la salvaguarda i l'observança dels principis ètics, deontològics i jurídics de la professió.

f) La promoció permanent dels nivells científic, deontològic, social, cultural, econòmic i laboral dels col·legiats.

g) La protecció dels interessos i els drets dels consumidors i usuaris amb relació als serveis dels seus col·legiats.

h) La contribució a la consecució del dret a la protecció de la salut bucodental i estomatològica dels ciutadans.

 

Article 12 dels estatuts col·legials. Funcions.

Per a la consecució dels seus fins, correspon al Col·legi, en el seu àmbit territorial, l'exercici de les funcions següents així com qualssevol altres que els atribuïsca la legislació sobre Col·legis Professionals i les disposicions emanades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) Regular i vigilar l'exercici de la professió.

b) Vetllar per l'ètica professional i elaborar, vigilar el compliment i fer complir les normes ètiques i deontològiques a la pràctica professional de l'Odontologia i l'Estomatologia, col·laborant amb la protecció dels usuaris dels serveis professionals.

c) Vetllar pel nivell adequat de qualitat de les prestacions professionals dels col·legiats, procurant el respecte als drets i interessos legítims dels destinataris d'aquelles.

d) Perseguir i denunciar l'intrusisme i adoptar les mesures conduents per evitar-ho i per evitar la competència deslleial entre professionals i la publicitat il·legal o enganyosa.

e) Exercir la potestat disciplinària en matèries professionals i col·legials.

f) Aprovar els seus Estatuts i reglaments de Règim interior, així com les seues modificacions

g) Aprovar els pressupostos i regular, fixar i exigir les aportacions econòmiques dels col·legiats.

h) Promoure i intervenir en la solució per procediments d'arbitratge, mediació i conciliació dels conflictes que per motius professionals se suscitin entre col·legiats, i entre aquests i els destinataris de les prestacions, tot això d'acord amb la normativa vigent en arbitratge i en sistemes de resolució de conflictes, a aquests efectes poden elaborar reglaments que regulin el procediment.

i) Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions o honoraris professionals quan el col·legiat ho sol·liciti lliurement i expressament, en el cas que el Col·legi tingui creat el servei adequat i en les condicions que determini la Junta de Govern.

j) Facilitar als tribunals, d'acord amb les lleis, la relació de col·legiats que puguin intervenir com a pèrits en assumptes judicials, o designar-los per si mateix, segons escaigui.

k) Organitzar i desenvolupar activitats de formació i perfeccionament per als seus col·legiats.

l) Col·laborar amb les universitats i facilitar la incorporació de nous titulats a lactivitat professional mitjançant les accions formatives corresponents.

m) Facilitar a l'Administració de Justícia, de conformitat amb la legislació processal, lexercici de la funció pericial.

n) Organitzar serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin dinterès general per als col·legiats.

o) Dur a terme totes les actuacions que siguin favorables per als interessos corporatius i s'encaminin al compliment dels fins col·legials.

p) Col·laborar amb l'Administració pública en l'assoliment d'interessos comuns i en la protecció dels consumidors i usuaris dels serveis professionals, informat i fins i tot participant als seus òrgans consultius quan així ho prevegin les normes d'organització,

q) Actuar, tant si l'exercici professional es realitza individualment com a través de societats professionals, en atenció al dret a la protecció de la salut ia la protecció de la dignitat i decòrum de la professió, sempre amb subjecció als principis i limitacions que les lleis estableixen per a aquesta activitat.

r) Disposar, en els termes establerts a la legislació vigent, d'un servei d'atenció als consumidors o usuaris, que necessàriament tramitarà i resoldrà totes les queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional dels col·legiats que presentin qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la representació o en defensa dels seus interessos. La regulació daquest servei haurà de preveure la presentació de queixes i reclamacions per via electrònica ia distància.

s) Ostentar, en el seu àmbit, la representació i la defensa de la professió davant l'Administració, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis que afecten els interessos professionals i exercitar el dret de petició, d'acord amb la Llei.

t) Promoure i participar en la constitució de fundacions que coadjuven i col·laborin als fins i les funcions descrits. u) Atendre les sol·licituds d'informació sobre els seus col·legiats i sobre les sancions fermes a ells imposades, així com les peticions d'inspecció o investigació que els formuli qualsevol autoritat competent d'un Estat membre de la Unió Europea en els termes previstos a la Llei 17/ 2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en particular, pel que fa a què les sol·licituds d'informació i de realització de controls, inspeccions i investigacions estiguin degudament motivades i que la informació obtinguda s'empra únicament per a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

v) Exercir funcions que li siguin delegades per l'Administració pública i col·laborar-hi en l'organització d'estudis, l'emissió d'informes, l'elaboració d'estadístiques, la participació en consells i organismes consultius i altres activitats relacionades amb els seus fins.

w) Qualsevol altra que estableixi la legislació autonòmica o bàsica de l'Estat en matèria de col·legis professionals.

Informació Institucional i Organitzativa

Més Transparència

Fecha de actualización: 26/07/2023

bottom of page