top of page

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Col·legi de Dentistes de les Illes Balears – CIF: Q0766007I

Adreça postal: Plaça de la Porta Pintada, 5-2a pl - 07002 Palma de Mallorca (BALEARS)

Telèfon: 971722255

Correu electrònic: info@dentistasbaleares.com

Delegat de protecció de dades: SRCL Consenur, SLU

Contacte DPD: delegadopd@stericycle.com

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten els col·legiats per tal de dur a terme la gestió de les funcions públiques, legalment i estatutàriament previstes derivades de la col·legiació com el control deontològic, la tramitació i resolució de queixes, reclamacions i denúncies, l'aplicació del règim disciplinari i inhabilitacions, la gestió històrica i estadística, la comunicació per a activitats públiques amb el col·legiat, l'elaboració del cens de col·legiats i societats professionals, l'elaboració de llistat de pèrits judicials, gestió d'accions formatives, gestió de quotes col·legials i totes aquelles previstes a la legislació vigent.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran de forma indefinida mentre el col·legiat no hagués sol·licitat la seva supressió, i se'n conservarà una còpia, amb les dades degudament bloquejades, en cas que puguin derivar-se responsabilitats de l'execució dels serveis prestats o que aquesta conservació sigui obligatòria en compliment de qualsevol norma, ia aquests sols efectes, incloent-hi, si escau, el termini de durada de les sancions deontològiques o inhabilitants de la professió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una obligació legal fonamentada en els termes i condicions que consten a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i en aquelles altres que puguin afectar els Col·legis i Consells Professionals.

La informació sobre activitats, conferències, cursos, congressos o convenis del vostre interès remesos per altres entitats amb què el Col·legi manté acords de col·laboració, està basada en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del servei prestat.

Així mateix les imatges en què aparegui amb motiu d'esdeveniments organitzats pel Col·legi podran ser publicades com a instrument de divulgació a la Revista o en tríptics, a la pàgina web del Col·legi oa les seves xarxes socials, si prèviament n'ha prestat el consentiment, sense que en cap cas la retirada daquest consentiment condicioni la prestació dels serveis a col·legiats.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran al Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs dEspanya i entitats asseguradores per a la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional.

També pot ser necessària la cessió de dades a serveis públics responsables de la producció d'estadístiques oficials, a òrgans jurisdiccionals, a advocats o gestories jurídiques, a administracions de l'Estat, a administracions de les comunitats autònomes, a administracions locals, a institucions de caràcter públic competents per a l'exercici de competències similars ia totes les que resultin obligatòries per la normativa vigent.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

El col·legiat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. El col·legiat té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que en van motivar la recollida.

En determinades circumstàncies, el col·legiat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament els  conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el col·legiat podrà oposar-se al tractament de dades, en aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més dels drets anteriors, el col·legiat també tindrà el dret de portabilitat, el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant la Autoritat de Control. El col·legiat disposa de la informació necessària a www.agpd.es

Podreu exercitar materialment els vostres drets aportant còpia del vostre DNI o document oficial que us identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail a info@dentistasbaleares.com , o per correu postal adreçant-vos al Col·legi de Dentistes de les Illes Balears, Plaça de la Porta Pintada, 5-2a pl - 07002 Palma de Mallorca (BALEARS).

bottom of page