top of page

Cuidam la salut bucodental dels nins ucraïnesos de Txernòbil, acollits a Mallorca, des de 2014

El Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears, CODB, ha renovat, per dos anys més, el conveni que té signat des de l'any 2014 amb l'Associació PER ELLS. Aquest acord ofereix unes actuacions bucodentals als nins acollits a Mallorca que s'inclouen a un programa de sanejament global. Any rere any, l'Associació PER ELLS du a Mallorca un grup de nins Ucraïnesos que són acollits per famílies de l'illa. Aquests nins procedeixen, la majoria, d'orfenats i de famílies desestructurades i/o nombroses de les zones contaminades de Txernòbil.


L'objecte del conveni és oferir als infants de l'Associació PER ELLS una 1a visita al dentista per fer una exploració de les possibles actuacions a realitzar en matèria bucodental. El CODB es compromet pel que fa a la cobertura de les actuacions realitzades per diversos dentistes voluntaris de l'illa que atenen, de forma gratuïta, als infants i resolen els seus possibles problemes de salut bucodentals, fins a completar els tractaments.


PER ELLS

L'Associació PER ELLS té per finalitat el descans, la recuperació, l'esplai, l'emplenament educatiu, la divulgació dels costums mallorquins i de la cultura espanyola en general a tots els nins procedents de països afectats per catàstrofes ecològiques o condicions extraordinàries: situació d'orfandat, desemparament, abandó familiar, conflictes bèl·lics, manca d'alimentació i/o atenció deguda, etc per tal d'afavorir-ne la rehabilitació psicològica, sanitària i social.


A més, PER ELLS es compromet a:


  • Procurar la millora del nivell de vida d'aquests infants al país d'origen tant a nivell material com sanitari, educacional i afectiu.


  • L'organització de programes d'acolliment temporal entre famílies espanyoles mitjançant invitacions d'organismes i entitats públiques o privades.


  • Promoure el contacte entre les autoritats espanyoles i les del país d'origen dels infants, a fi que hi hagi una coordinació entre totes dues que faciliti l'ajut.


  • Establir les vies necessàries per fer programes d'ajuda sistemàtica pel que fa a l'enviament d'ajuda humanitària.


  • Col·laborar amb els Serveis Socials i de Família de les comunitats autònomes i ens estatals per a acolliments temporals de nins/es espanyols privats de la tutela dels seus pares.


  • Vetllar pel compliment estricte de la legalitat vigent en matèria d'acolliments temporals.


  • Possibilitar els mitjans suficients per fer apadrinaments.


  • Organitzar i promoure intercanvis culturals.


  • Realitzar projectes i activitats relacionades amb la Cooperació al desenvolupament i fomentar la solidaritat entre pobles.


  • Promoure un programa destinat a col·laborar amb els socis que acullin persones grans i menors de 25 anys, per tal de facilitar-los l'emplenament de qualsevol tipus de documentació, així com la realització de tràmits administratius o burocràtics en general, per a que puguin cursar estudis en centres educatius espanyols o passar els mesos d'estiu o nadal al costat del programa d'acolliment pertinent de la mateixa associació.


Ignacio García-Moris, President del COL.LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE LES ILLES BALEARS i Antoni Cot Gestí, tresorer de l'Associació PER ELLS han signat el conveni de col·laboració a la seu del CODB.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page