top of page

SOM TRANSPARENTS

En compliment de les disposicions de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG), el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, ha creat un espai virtual per publicar determinada informació d'ofici, a iniciativa pròpia, permetent la consulta i l'accessibilitat a qualsevol persona. Aquest espai ha estat anomenat PORTAL DE TRANSPARÈNCIA (PT) i pot ser consultat a través del web col·legial.


L'objectiu principal del PORTAL DE TRANSPARÈNCIA és oferir informació clara, estructurada i accessible; tenir presents els límits legals previstos i la referència a la data d'última actualització.


"Amb aquest portal el que fem és oferir informació tan clara com sigui possible perquè, tant el col·legiat, com qualsevol persona que ho sol·liciti, pugui obtenir totes les dades necessàries relatives al col·legi. Creiem que un pas important d'obertura del col·legi als col·legiats i a la població en general, amb això es veurà perfectament com i en què treballa el Col·legi de Dentistes. Aquesta és una altra de les iniciatives que estem posant en marxa ara i que anirem donant a conèixer durant els propers mesos. És una eina fonamental que aporta molta claredat a tota la feina col·legial", explica el president del CODB, Ignacio García-Moris.


El CODB publica al PT les funcions que desenvolupa, la seva normativa d'aplicació, la seva estructura organitzativa i organigrama, perfil i trajectòria professional. A més a més d'informació econòmica, pressupostos i estadístiques.


Són publicades, també, informacions en relació amb:

  • els contractes subjectes a dret administratiu;

  • els convenis signats en exercici de les funcions públiques conferides;

  • les subvencions i ajudes públiques percebudes o atorgades;

  • les encomanes de gestió en exercici de les funcions públiques que puguem exercir.


DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

A través del PT el CODB rep, tramita i respon a les sol·licituds daccés a la informació elaborada o obtinguda en exercici de les seves funcions públiques en termini d'un mes.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page